Senaste nytt

23 juli, 2023 in Artiklar

Att överlämna svensk suveränitet till en övernationell organisation kräver en grundlagsändring

Att överlåta svensk suveränitet till en överstatlig organisation, oavsett om det är NATO eller WHO, kräver en grundlagsändring

Innan den svenska riksdagen kan överföra befogenheter till en överstatlig organisation, om en sådan överföring strider mot konstitutionell lag, måste konstitutionen ändras i förväg. Det finns två sätt på vilka den svenska konstitutionen kan ändras. Antingen måste två på varandra följande riksdagar, med ett riksdagsval mellan, rösta igenom ändringen.XNUMX Alternativt kan en folkomröstning hållas i samband med ett riksdagsval. I detta fall kan resultatet bli bindande i stället för rådgivande, vilket tidigare har varit fallet. En folkomröstning av detta slag har endast två alternativ, "Ja" eller "Nej", och är bindande om majoriteten röstar "Nej" och utgör mer än XNUMX% av det antal personer som röstar i samma parlamentsval. Om majoriteten röstar "Ja" är det inte direkt bindande, men den föreslagna författningsändringen kan antas av det nyvalda parlamentet med enkel majoritet.

En grundlagsändring via två på varandra följande riksdagars beslut, eller en folkomröstning, skulle krävas för att Sverige skulle kunna gå med i Nato, om en överlämning av konstitutionella befogenheter till Nato skulle ske i en krigssituation. Det skulle också krävas för att Sverige ska kunna anta de pågående förslagen från WHO (inklusive ändringar av det internationella hälsoreglementet och pandemifördraget – CA+)2, varigenom beslutsfattande makt skulle överföras till WHO i händelse av att WHO:s generaldirektör igen utropar en Pandemic Health Emergency of International Concern (PHEIC, pandemisk hälsokris av internationell betydelse), som han gjorde 2020 för COVID-193, eller 2022 för Apkoppor4.

Om den svenska regeringen skulle välja att överföra konstitutionella befogenheter till antingen Nato eller WHO, utan att först ändra grundlagen, skulle detta utgöra ett brott mot själva grundlagen.

Detta gäller även om Sverige redan är medlem i den berörda organisationen, vilket är fallet för WHO, vilket framgår av 8 kap. 4 § med hänvisning till 2 § andra stycket regeringsformen:

2 § Föreskrifter ska meddelas genom lag, om de avser

  1. förhållandet mellan enskilda och det allmänna, under förutsättning att föreskrifterna avser skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.5

Om Sverige redan är medlem i en organisation som endast har rekommenderande befogenheter, och dessa senare ändras till styrande befogenheter, skulle detta kräva en grundlagsändring. Om WHO får ett mandat från den svenska regeringen att bestämma nationens svar på en framtida PHEIC, måste regeringen därför först föreslå en lagändring för att möjliggöra en sådan överföring av makt.

Överföringen av befogenheter till en överstatlig organisation är en viktig och betydelsefull fråga som påverkar både landets suveränitet och dess förmåga att fatta beslut. Därför skulle en sådan process normalt kräva en mycket noggrann utvärdering, en öppen politisk debatt och en demokratiskt godkänd lagändring. Det är viktigt att säkerställa att sådana överföringar är förenliga med långsiktiga nationella intressen, rättsliga principer och grundläggande rättigheter för både individer och minoritetsgrupper.

Så den fråga som varje människa i Sverige egentligen borde ställa sig är: "Varför förhandlar den svenska regeringen just nu både om Natomedlemskap och om att avstå suveränitet till WHO i händelse av en ny pandemi? Enligt WHO:s förslag behöver det inte ens vara en riktig pandemi – det kan vara en misstänkt sådan, eller till och med ett miljöhot, som WHO själva definierar och generaldirektören kan förklara på egen hand, som han gjorde med apkopporna. Är detta den rätta vägen för svensk demokrati? Lever vi då i en demokrati, eller blir Sverige i själva verket en oligarki i tredje världen?

The Doctors' Appeal/Läkaruppropet

1 https://lagen.nu/begrepp/Grundlag
2 https://jamesroguski.substack.com/p/the-who-timeline-of-events
3 https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum
4 https://www.who.int/europe/news/item/23-07-2022-who-director-general-declares-the-ongoing-monkeypox-outbreak-a-public-health-event-of-international-concern
5 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152/#K8
Genom att surfa på denna webbplats godkänner du vår cookies och integritetspolicy.
Jag accepterar